Mimořádná soutěž na téma Těšíme se na Vánoce

Velká fotosoutěž Dítě roku 2012 skončila a ještě než budou zveřejněny finální výsledky, připravili jsme pro vás mimořádné kolo soutěže na téma Těšíme se na Vánoce. Vítězové tohoto kola již nebudou zařazeni mezi finalisty předchozích kol soutěže Dítě roku 2012, je ale pro ně v této mimořádné soutěži připraveno mnoho jiných výher.
Odměníme celkem 5 soutěžících, jejichž fotografie získají nejvíce hlasů:

1.– 3. místo:

1 x kosmetický balíček Bioderma 5 x bonboniéra Modré z nebe
1 x tričko s logem Maminka
1 x knížka pro děti Čekání na Vánoce

4. místo

5 x bonboniéra Modré z nebe
1 x tričko s logem Maminka
1 x knížka pro děti Čekání na Vánoce

5. místo:

1 x tričko s logem Maminka
1 x knížka pro děti Čekání na Vánoce

Soutěž začíná 31.10. a končí 30.11.2012
Zveřejnění výsledků soutěže: 3.12.2012

Jak se zúčastnit soutěže:

1. Účastník soutěže je oprávněn v rámci soutěže vložit do jednoho soutěžního kola pouze jednu soutěžní fotografii. 2. Na soutěžních fotografiích mohou být děti ve věku do 6 let (věk k datu odeslání fotografie do soutěže) v situaci, která odpovídá tématu daného soutěžního kola. Dítě musí být zobrazené na fotografii.

3. Hlasovat může přihlášený uživatel pro více fotografií. Pro jednu fotografii je možné hlasovat jednou za 24 hodin. Hlasovat lze pouze po přihlášení se na web Diteroku.cz. Přihlášení na web je možné pomocí registrace na serverech Facebook.com, Maminka.cz nebo Zeny.cz, prostřednictvím mojeID nebo e-mailem, a to tak, že uživatel vyplní svou e-mailovou adresu, na niž mu bude odeslán aktivační kód.

4. Výherci mimořádného kola soutěže Těšíme se na Vánoce již nebudou zařazeni do finále soutěže Dítě roku 2012 o absolutního vítěze.

5. Licenční podmínky vztahující se k vloženým příspěvků, se řídí Všeobecnými pravidly soutěže Dítě roku, které jsou uvedeny níže.

Soutěž o nejhezčí dítě roku 2012

Trvání soutěže: Soutěžní kola: 25. 5.–30. 10. 2012, finálové výsledky: 23. 11. 2012
Soutěž na webových stránkách www.diteroku.cz

Soutěžní kola:

Radost našich dětí 25. 5.–25. 6. 2012
Hurá, prázdniny! 26.–26. 7. 2012
Chutná nám 27. 7.–23. 8. 2012
Hrajeme si 24. 8.–24. 9. 2012
Život je zábava 25. 9.–30. 10. 2012

Jednoduchý postup, jak se zúčastnit soutěže:

1. a) Vložte soutěžní fotografii (pokud nejste registrovaný, můžete se přihlásit pomocí e-mailu nebo Facebooku)
Účastník soutěže je oprávněn v rámci soutěže vložit do jednoho soutěžního kola pouze jednu soutěžní fotografii. Může se však účastnit více soutěžních kol, pokud v některém z předchozích nepostoupil do finále. Podrobné informace v článku II. odstavec 1 a 2 Všeobecných pravidel soutěže

b) Soutěž je určena dětem do 6 let (věk k datu odeslání fotografie do soutěže) v situaci, která odpovídá zadání daného konkrétního soutěžního kola. Dítě musí být zobrazené na fotografii.
Podrobné informace v článku II. odstavec 2 Všeobecných pravidel soutěže

2. Hlasovat může přihlášený uživatel pro více fotografií. Pro jednu fotografii je možné hlasovat jednou za 24 hodin.
Podrobné informace v článku II. odstavec 3 Všeobecných pravidel soutěže
Vítězové jednotlivých kol budou stanoveni podle počtu získaných hlasů na webu www.diteroku.cz Absolutní vítěze určí porota složená ze zástupců Mladé fronty.
Postupující z každého kola se již dalších kol nemohou účastnit.

Všeobecná pravidla soutěže s názvem Dítě roku

I. Obecná ustanovení

1. Fotografická soutěž (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím profilu webové stránky Diteroku.cz (dále jen „web“), na stránkách www.diteroku.cz. Pravidla soutěže sestávají z těchto Všeobecných pravidel soutěže a jejího zadání.

2. Organizátorem soutěže je společnost Mladá fronta a. s., se sídlem Praha 4-Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988 (dále jen „organizátor“).

3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům a současně je zákonným zástupcem dítěte zobrazeného na fotografii, případě mu byl ze strany zákonného zástupce udělen řádný souhlas s účastí v soutěži a plněním jejích podmínek. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila osmnáctý rok věku nejpozději v den předcházející dni přihlášení se do soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 116 a násl. občanského zákoníku.

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

5. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o připuštění dané fotografie do soutěže, či o jejím stažení ze soutěže, a to podle vlastního uvážení.

6. Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zejména fotografie, které:
a) budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky,
b) budou obsahovat obnažené genitálie,
c) nebudou zaslány způsobem uvedeným v těchto pravidlech,
d) které budou jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy

7. Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo učinil nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou a je povinen odškodnit a bránit organizátora před případnými následky.

II. Princip soutěže

1. Soutěž

Účastníkem soutěže se stává uživatel, který je přihlášen. Přihlášení na web je možné pomocí registrace na serverech Facebook.com, Maminka.cz nebo Zeny.cz, prostřednictvím mojeID nebo e-mailem, a to tak, že uživatel vyplní svou e-mailovou adresu, na niž mu bude odeslán aktivační kód. Po kliknutí na tento kód je uživatel přihlášen. Fotografie je možné vkládat po celou dobu soutěžního kola.
Soutěžící zároveň musí akceptovat pravidla soutěže. Soutěžící odešle fotografie způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku. Všechny tyto podmínky musí splňovat každý účastník soutěže kumulativně. Soutěž začíná a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Zadání soutěže bude zveřejněno v časopise Maminka vydávaném organizátorem. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností podle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné je alternativně plnit v hotovosti.

2. Soutěžní fotografie

Soutěžní fotografie se vkládají přes aplikaci na webu Diteroku.cz, a to vložením fotografií do galerie webu Diteroku.cz z pevného disku účastníka soutěže. Každý účastník soutěže dle odst. 1. tohoto článku pravidel soutěže je oprávněn v rámci jedné soutěže vložit do jednoho soutěžního kola pouze jednu soutěžní fotografii. Může se však účastnit více soutěžních kol, pokud v některém z předchozích nepostoupil do finále. Soutěžní fotografie budou automaticky zobrazovány v galerii webu Diteroku.cz a účastník soutěže dává s tímto zobrazením souhlas za podmínek uvedených v čl. V. těchto pravidel soutěže. Postupující z každého kola se již dalších kol se nemohou účastnit.
Soutěž je určena dětem do 6 let (věk k datu odeslání fotografie do soutěže) v situaci, která odpovídá zadání daného konkrétního soutěžního kola. Dítě musí být zobrazené na fotografii.

3. Hlasování

Hlasovat může uživatel, který je přihlášen. Hlasovat může přihlášený uživatel pro více fotografií. Pro jednu fotografii je možné hlasovat jednou za 24 hodin. Vítězem každého kola se stává fotografie soutěžícího s největším počtem hlasů. Po skončení soutěžního kola se vítězové a postupující objeví na www.diteroku.cz a v tištěné Mamince v jednom z následujících čísel. Organizátor je oprávněn nepřihlížet k hlasům, které odeslal stejný uživatel pod různými registracemi nebo které byly odeslány ze zařízení bez lidské obsluhy.

4. Podmínky výhry v soutěži

Vítěz každého kola obdrží jako výhru focení od společnosti Fotopromě.cz. Focení bude zajištěno do 10 dnů od vyhlášení prvního postupujícího. Vítěz daného kola je povinen zúčastnit se tohoto focení do 10 dnů od vyhlášení výsledků, jinak mu nárok na fotografování zaniká. Jedna fotografie z ateliéru Fotopromě.cz bude uveřejněna v jednom z následujících čísel časopisu Maminka. Fotografii k uveřejnění v časopise Maminka poskytne společnosti Fotopromě.cz.
Do finále soutěže postupují tři fotografie soutěžících s největším počtem hlasů z každého kola.
Finálového vítěze vybere porota složená minimálně z pěti zástupců Mladé fronty, stejně jako pořadí dalších finálových účastníků.

III. Ceny

1. Ceny výhercům soutěže věnuje sponzor soutěže, zajištěný ze strany organizátora, případně subjekt uvedený v zadání soutěže. Organizátor je před předáním ceny oprávněn ověřit, zda byly dodrženy podmínky soutěže ze strany výherce a zjistí-li jejich porušení, je oprávněn výherce ze soutěže vyřadit a cenu předat soutěžícímu, který se umístil na nejbližším místě za výhercem.

2. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži respektive hlasováním každý účastník respektive hlasující souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít jména a podobizny výherců v souladu s ust. § 12 občanského zákoníku na internetových portálech provozovaných či držených organizátorem soutěže a v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.

2. Každá osoba uvedená v předchozím odstavci, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje svoje i dítěte zobrazeného na fotografii (společně dále jen „osobní údaje“), a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o titulech vydávaných organizátorem soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s těmito tituly. Přihlášením se do soutěže soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Mladá fronta a. s., jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti let souhlasu ode dne zahájení soutěže. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na adresu sídla organizátora odvolán.

V. Licence

1. Soutěžící zasláním příspěvku a přihlášením se do soutěže prohlašuje, že

a) je autorem příspěvku, vytvořil jej samostatně a je výlučným držitelem autorského práva k příspěvku bez jakéhokoli omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Soutěžící dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou v příspěvku vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je podle tohoto příspěvku identifikovat, s jeho zveřejněním a není si vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvku;

b) uděluje organizátorovi bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití příspěvku dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit příspěvek, jeho název nebo označení autora, práva spojit příspěvek s jiným dílem nebo jej zařadit jej do díla souborného a prezentovat jej na veřejnosti či publikovat na webových stránkách. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Organizátor není povinen licenci využít. Soutěžící dává organizátorovi oprávnění poskytnout licenci v celém rozsahu dále třetím osobám;

c) veškeré nároky třetích osob vyplývající z vytvoření a užití příspěvku byly ke dni předání příspěvku uspokojeny;

d) zveřejněním příspěvku organizátorem a jeho dalším užitím nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob.

2. Organizátor přijímá udělená oprávnění ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedených podmínek. Veškeré příspěvky jsou vlastnictvím organizátora.

3. V případě, že se výše uvedené prohlášení soutěžícího ukáže v kterékoli své části nepravdivé, je soutěžící povinen organizátorovi uhradit vzniklou škodu včetně ušlého zisku a veškerých dalších nákladů organizátora vynaložených při vymáhání jeho práv.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.

3. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Soutěžte o kávovar a další zajímavé ceny! Stačí jen hlasovat!

Připravili jsme pro vás soutěž o kávovar, zapékací mísy a kuchyňské dózy. Tentokrát ale nevyhrává soutěžící, který vložil fotku dítěte, ale ten, kdo v tomto kole soutěže na téma „Chutná nám“ rozdá nejvíc hlasů.

Hlasovat můžete pro každou fotografii a to jednou za 24 hodin. Ten, kdo rozdá v období 9. –19.8. 2012 v 3. soutěžním kole nejvíc hlasů (pro jakékoliv fotografie), získá kávovar, druhý v pořadí zapékací mísy a třetímu výherci zašleme kuchyňské dózy.

Fotografie, pro které můžete hlasovat najdete zde

Soutěž začíná 9.8.2012 a končí 19.8.2012

Detailní informace a pravidla soutěže:

Doba trvání soutěže: 9.–19.8.2012, zveřejnění výsledků na webu Dítěroku.cz: 21.8.2012

Jak se zúčastnit soutěže:

Účastník soutěže je oprávněn v rámci soutěže hlasovat pro jakoukoliv fotografii přihlášenou do soutěže Dítě roku 2012, konkrétně v 3. soutěžním kole na téma „Chutná nám“, ve dnech 9.-19.8.2012. Hlasovat může přihlášený uživatel pro více fotografií. Pro jednu fotografii je možné hlasovat jednou za 24 hodin.

Hlasovat lze pouze po přihlášení se na web Diteroku.cz. Přihlášení na web je možné pomocí registrace na serverech Facebook.com, Maminka.cz nebo Zeny.cz, prostřednictvím mojeID nebo e-mailem, a to tak, že uživatel vyplní svou e-mailovou adresu, na niž mu bude odeslán aktivační kód.

Vítězové soutěže budou zveřejněni na webu www.diteroku.cz dne 21.8.2012.

Všeobecná pravidla soutěže: http://www.mf.cz/zprava/11-pravidla-soutezi-online/