Soutěž o nejhezčí dítě roku 2013

Trvání soutěže: Soutěžní kola: 27. 3 - 30. 10. 2013, finálové výsledky: 27.-29.11. 2013
Soutěž na webových stránkách www.diteroku.cz

Soutěžní kola:

Život je zábava 27.2. - 26.3. 2013
Hody, hody doprovody! 27. 3. – 29. 4. 2013
Chutná nám 30. 4. – 30. 5. 2013
Hrajeme si 31. 5. – 27. 6. 2013
Hurá na prázdniny! 28. 6. – 29. 7. 2013
Nejoblíbenější mazlíček 30. 7. – 27. 8. 2013
Všechno nejlepší 28. 8. – 26. 9. 2013
Těšíme se na Vánoce 27. 9. – 30. 10. 2013

Jednoduchý postup, jak se zúčastnit soutěže:

1. a) Vložte soutěžní fotografii (pokud nejste registrovaný, můžete se přihlásit pomocí e-mailu nebo Facebooku)
Účastník soutěže je oprávněn v rámci soutěže vložit do jednoho soutěžního kola pouze jednu soutěžní fotografii. Může se však účastnit více soutěžních kol, pokud v některém z předchozích nepostoupil do finále. Podrobné informace v článku II. odstavec 1 a 2 Všeobecných pravidel soutěže.

b) Soutěž je určena dětem do 6 let (věk k datu odeslání fotografie do soutěže) v situaci, která odpovídá zadání daného konkrétního soutěžního kola. Dítě musí být zobrazené na fotografii.
Podrobné informace v článku II. odstavec 2 Všeobecných pravidel soutěže.

2. Hlasovat může přihlášený uživatel pro více fotografií. Pro jednu fotografii je možné hlasovat jednou za 24 hodin.
Podrobné informace v článku II. odstavec 3 Všeobecných pravidel soutěže.
Vítězové jednotlivých kol budou stanoveni podle počtu získaných hlasů na webu www.diteroku.cz Absolutní vítěze určí porota složená ze zástupců Mladé fronty.
Postupující z každého kola se již dalších kol nemohou účastnit.

Sympaťáček měsíce

Z každého soutěžního kola Dítě roku 2013 vybere porota složená ze zástupců Mladé fronty nejsympatičtější dítě měsíce, nezávisle na počtu hlasů.

Vybraná fotka sympaťáčka měsíce bude vždy zveřejněna s vítězi jednotlivých kol a to na webu diteroku.cz

Sympaťáček měsíce získá půlroční předplatné časopisu Dieta a drobný dárek.

Všeobecná pravidla soutěže Dítě roku 2013

I. Obecná ustanovení

1. Fotografická soutěž (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím profilu webové stránky Diteroku.cz (dále jen „web“), na stránkách www.diteroku.cz. Pravidla soutěže sestávají z těchto Všeobecných pravidel soutěže a jejího zadání.

2. Organizátorem soutěže je společnost Mladá fronta a. s., se sídlem Praha 4-Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ: 143 00, IČ: 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988 (dále jen „organizátor“).

3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let (za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni přihlášení se do soutěže), která je plně způsobilá k právním úkonům a současně je zákonným zástupcem dítěte zobrazeného na fotografii, případně mu byl ze strany zákonného zástupce udělen řádný souhlas s účastí v soutěži a plněním jejích podmínek. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila osmnáctý rok věku nejpozději v den předcházející dni přihlášení se do soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 116 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

5. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o připuštění dané fotografie do soutěže, či o jejím stažení ze soutěže, a to dle vlastního uvážení.

6. Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zejména fotografie, které:
a) budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky,
b) budou obsahovat obnažené genitálie,
c) nebudou zaslány způsobem uvedeným v těchto pravidlech,
d) které budou jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy

7. Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo učinil nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou a je povinen odškodnit a bránit organizátora před případnými následky.

II. Princip soutěže

1. Soutěž

Účastníkem soutěže se stává uživatel, který je přihlášen. . Přihlášení na web je možné pomocí registrace na serverech Facebook.com/Maminka, Maminka.cz, Zeny.cz, nebo na hlavní stránce www.diteroku.cz prostřednictvím mojeID nebo e-mailem, a to tak, že uživatel vyplní svou e-mailovou adresu, na niž mu bude odeslán aktivační kód. Po kliknutí na tento kód je uživatel přihlášen. Fotografie je možné vkládat po celou dobu soutěžního kola.
Soutěžící zároveň musí akceptovat pravidla soutěže. Soutěžící odešle fotografie způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku. Všechny tyto podmínky musí splňovat každý účastník soutěže kumulativně. Soutěž začíná a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Zadání soutěže bude zveřejněno v časopise Maminka vydávaném organizátorem. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné alternativně plnit v hotovosti.

2. Soutěžní fotografie

Soutěžní fotografie se vkládají přes aplikaci na webu Diteroku.cz, a to vložením fotografií do galerie webu Diteroku.cz z pevného disku účastníka soutěže. Každý účastník soutěže dle odst. 1. tohoto článku pravidel soutěže je oprávněn v rámci jedné soutěže vložit do jednoho soutěžního kola pouze jednu soutěžní fotografii. Může se však účastnit více soutěžních kol, pokud v některém z předchozích nepostoupil do finále. Soutěžní fotografie budou automaticky zobrazovány v galerii webu Diteroku.cz a účastník soutěže dává s tímto zobrazením souhlas za podmínek uvedených v čl. V. těchto pravidel soutěže. Postupující z každého kola soutěže se již dalších kol nemohou účastnit.
Soutěž je určena dětem do 6 let (věk k datu odeslání fotografie do soutěže) v situaci, která odpovídá zadání daného konkrétního soutěžního kola. Dítě musí být zobrazené na fotografii.

3. Hlasování

Hlasovat může uživatel, který je přihlášen. Přihlášení na web je možné pomocí registrace na serverech Facebook.com/Maminka, Maminka.cz, Zeny.cz, nebo na hlavní stránce www.diteroku.cz prostřednictvím mojeID nebo e-mailem, a to tak, že uživatel vyplní svou e-mailovou adresu, na niž mu bude odeslán aktivační kód. Po kliknutí na tento kód je zahlasováno. Hlasovat může přihlášený uživatel pro více fotografií. Pro jednu fotografii je možné hlasovat jednou za 24 hodin. Vítězem každého kola se stává fotografie soutěžícího s největším počtem hlasů. Po skončení soutěžního kola se vítězové a postupující objeví na www.diteroku.cz a v tištěné Mamince v jednom z následujících čísel. Organizátor je oprávněn nepřihlížet k hlasům, které odeslal stejný uživatel pod různými registracemi nebo které byly odeslány ze zařízení bez lidské obsluhy.

4. Podmínky výhry v soutěži

Vítěz každého kola obdrží jako výhru focení od společnosti Fotopromě.cz. Focení bude zajištěno do 10 dnů od vyhlášení prvního postupujícího. Vítěz daného kola je povinen zúčastnit se tohoto focení do 10 dnů od vyhlášení výsledků, jinak mu nárok na fotografování zaniká. Jedna fotografie z ateliéru Fotopromě.cz bude uveřejněna v jednom z následujících čísel časopisu Maminka. Fotografii k uveřejnění v časopise Maminka poskytne společnosti Fotopromě.cz.
Do finále soutěže postupují tři fotografie soutěžících s největším počtem hlasů z každého kola.
Finálového vítěze vybere porota složená minimálně z pěti zástupců Mladé fronty a.s, stejně jako pořadí dalších finálových účastníků.

III. Ceny

1. Ceny výhercům soutěže věnuje sponzor soutěže, zajištěný ze strany organizátora, případně subjekt uvedený v zadání soutěže. Organizátor je před předáním ceny oprávněn ověřit, zda byly dodrženy podmínky soutěže ze strany výherce a zjistí-li jejich porušení, je oprávněn výherce ze soutěže vyřadit a cenu předat soutěžícímu, který se umístil na nejbližším místě za výhercem.

2. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži respektive hlasováním každý účastník respektive hlasující souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít jména a podobizny výherců v souladu s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, v platném znění, na internetových portálech provozovaných či držených organizátorem soutěže a v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.

2. Každá osoba uvedená v předchozím odstavci, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, svoje i dítěte zobrazeného na fotografii (společně dále jen „osobní údaje“), a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o titulech vydávaných organizátorem soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s těmito tituly. Přihlášením se do soutěže soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Mladá fronta a. s., jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti let souhlasu ode dne zahájení soutěže. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na adresu sídla organizátora odvolán.

V. Licence

1. Soutěžící zasláním fotografie a přihlášením se do soutěže prohlašuje, že
a) je autorem příspěvku, vytvořil jej samostatně a je výlučným držitelem autorského práva k příspěvku bez jakéhokoli omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Soutěžící dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou v příspěvku vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je podle tohoto příspěvku identifikovat, s jeho zveřejněním a není si vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvku;

b) uděluje organizátorovi bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití příspěvku dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit příspěvek, jeho název nebo označení autora, práva spojit příspěvek s jiným dílem nebo jej zařadit jej do díla souborného a prezentovat jej na veřejnosti či publikovat na webových stránkách. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Organizátor není povinen licenci využít. Soutěžící dává organizátorovi oprávnění poskytnout licenci v celém rozsahu dále třetím osobám;

c) veškeré nároky třetích osob vyplývající z vytvoření a užití příspěvku byly ke dni předání fotografie uspokojeny;

d) zveřejněním příspěvku organizátorem a jeho dalším užitím nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob.

2. Organizátor přijímá udělená oprávnění ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedených podmínek. Veškeré fotografie jsou vlastnictvím organizátora.

3. V případě, že se výše uvedené prohlášení soutěžícího ukáže v kterékoli své části nepravdivé, je soutěžící povinen organizátorovi uhradit vzniklou škodu včetně ušlého zisku a veškerých dalších nákladů organizátora vynaložených při vymáhání jeho práv.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.

3. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Všeobecná pravidla soutěže: http://www.mf.cz/zprava/11-pravidla-soutezi-online/

Partneři
webu: